Statut fundacji

Statut Fundacji Dobrej Rady

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Dobrej Rady” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Annę Wasiukiewicz zwaną dalej Fundatorem, w dniu 13.08.2019 roku aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Kucewicz – notariusz, 02 – 382 Warszawa, ul. K. Dickensa 27 lok. 1, Repertorium A numer 3004/2019

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku – o fundacjach (Dz.U.2018.1491 t.j. z dnia 8 sierpnia 2018 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 12 kwietnia 2019 r.) oraz niniejszego Statutu

§3

 1. Siedzibą fundacji jest w miejscowość Nowa Osuchowa
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 4. Fundacja dla celów współpracy i kontaktów z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

 1. Fundacja ma osobowość prawną
 2. Ze względu na cele statutowe nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

§5

 1. Fundacja funkcjonuje pod nazwą Fundacja Dobrej Rady
 2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji (w tym loga Fundacji)

§6

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji

§7

Fundacja może ustanawiać medale honorowe, odznaki, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

Rozdział 2

Cele i rodzaje działalności Fundacji

A Cele fundacji

§9

 1. Celem głównym działalności Fundacji jest pomoc psychologiczna i duchowa oraz psychoedukacja, szerzenie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki klasycznej.
 2. Celami Fundacji są ponadto:
  1. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie psychologii,
  2. upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii i duchowości,
  3. poradnictwo indywidualne i rodzinne,
  4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku,
  5. działalność kulturalna i naukowa,
  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. promowanie zasad zdrowego żywienia,
  8. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  9. wspieranie lokalnych i ogólnokrajowych akcji na rzecz rodziny,
  10. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  11. pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku,
  12. profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  13. promocja i organizacja wolontariatu,
  14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  15. wsparcie w rozwoju duchowym,
  16. działalności charytatywnej.

B Rodzaje działalności

§10

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego stanowi główną działalność Fundacji.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

§11

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana w szczególności poprzez:

 1. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej,
 2. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych,
 3. Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologicznej,
 4. Wydawanie broszur i publikacji na temat realizowanych programów,
 5. Prowadzenie akcji informacyjnych i profilaktycznych,
 6. Organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

§12

 1. Organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdawnictwa artykułów pierwszej potrzeby i innych zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej
 3. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i wykładów
 4. Organizowanie staży zawodowych, praktyk, pracy sezonowej na terenie kraju i na terenie państw Unii Europejskiej
 5. Prowadzenie ośrodków pomocy psychologicznej i duchowej

Rozdział 3

Majątek i dochody fundacji

§13

Na majątek Fundacji składają się:

 1. Fundusz założycielski Fundacji, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  2. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia dotacji, subwencji i darowizn;
  3. spadków i zapisów;
  4. nawiązek sądowych;
  5. zbiórek i imprez publicznych;
  6. dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  7. dochodów z aukcji, loterii fantowych i bali dobroczynnych;
  8. wpływów z ofiarności publicznej;
  9. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
  10. odpłatnej działalności statutowej;
  11. wpłat 1% podatku od podatników;
  12. dotacje z innych funduszy.
  13. działalności gospodarczej
 3. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem

§15

 1. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do uzyskania informacji od Zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.
 2. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) lub jej równowartość, podobnie jak osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), mogą ubiegać się o nadanie im tytułu „Sponsor Fundacji”.

§16

 1. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w szczególności na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§17

Fundacja nie wykorzystuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§18

Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4

Działalność gospodarcza

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Zakres działalności gospodarczej:
 3. 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 4. 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 5. 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 6. 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.
 7. 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 8. 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 9. 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
 10. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
 11. 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 12. 85. Edukacja
 13. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 14. Jednostki organizacyjne wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadania środków własnych.
 15. Jednostki organizacyjne są jednostkami Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 16. Decyzję o ustanowieniu jednostki organizacyjnej oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 17. Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 18. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z jej kierowaniem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 19. Kierownik jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 20. Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 21. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (spółkę, zakład), bądź bezpośrednio przez samą Fundację wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 22. Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej w części nie większej niż 20% jego wartości w chwili rejestracji
 23.  Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 24. Cały dochód jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego.

Rozdział 5

Władze fundacji

§21

 1. Władzami fundacji są:

1) Zarząd Fundacji,

2) Rada Fundacji.

 • Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.

Zarząd

§22

 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu Członków w tym Prezesa.
 2. Pierwszy skład Zarządu w Statucie powołuje Fundator i jest on powoływany na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy skład Zarządu:

1) Prezes Zarządu – Anna Wasiukiewicz

2) Członek Zarządu – Jerzy Wasiukiewicz

3) Członek Zarządu – Wiktoria Juszczel.

 • Zarząd ma prawo kooptacji nie więcej niż dwóch nowych członków, jeśli ogólna liczba członków zarządu nie przekroczy maksymalnej statutowej liczby.
 • Mandat Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
 • Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem.

§23

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. kieruje i prowadzi bieżącą działalność Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
 3. sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
 4. wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
 6. nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji;
 7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 8. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
 9. uchwala i prowadzi wewnętrzną politykę bezpieczeństwa finansowego Fundacji;
 10. zatwierdza politykę rachunkowości Fundacji;
 11. uchwala regulamin pracy zarządu;
 12. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji.

§24

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i działań we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§25

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub inny członek zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§26

 1. Zarząd może w drodze uchwały tworzyć Oddziały Fundacji.
 2. Uchwała o utworzeniu Oddziału Fundacji określa przede wszystkim:
  1. nazwę, siedzibę oraz obszar działania Oddziału Fundacji;
  2. osobę kierującą Oddziałem Fundacji, której Zarząd udzieli pełnomocnictwa na podstawie 24 ust. 2 Statutu;
  3. zakres i sposób realizacji celów Fundacji, o których mowa w § 9 Statutu oraz zasady dysponowania środkami finansowymi.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
 4. W posiedzeniach Zarządu prawo udziału z głosem doradczym ma każdy z Członków Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§28

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 4. Dla ważności podjętej uchwały niezbędne jest poinformowanie każdego z Członków o terminie, miejscu i trybie odbycia posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym.

Rada Fundacji

§29

 1. Rada Fundacji stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków.
 3. Pierwszy skład (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) Rady Fundacji w Statucie powołuje Fundator i jest ona powołana na czas nieoznaczony.
 4. Pierwszy skład Rady Fundacji:
  1. Przewodniczący Rady Fundacji – Lech Wasiukiewicz,
  2. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji – Robert Wasiukiewicz.
 5. Rada Fundacji ma prawo kooptacji nowych Członków większością co najmniej 2/3 głosów liczonych z ogólnej liczby Członków Rady.
 6. Mandat Członka Rady Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka lub odwołania przez Fundatora lub jednomyślnie przez pozostałych członków Rady.
 7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem.

§30

 1. Członkowie Rady Fundacji z tytułu swojego członkostwa w Radzie nie otrzymują wynagrodzenia, przysługuje im jednak prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych zakresie pełnionej funkcji w tym kosztów podróży, a za udział w posiedzeniach otrzymują dietę.
 2. Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§31

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu;
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu;
 3. podpisywanie umów z Członkami Zarządu Fundacji, w szczególności umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
 4. występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji.
 5. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Rady;
 6. wydawanie opinii w sprawach uchwał Zarządu dotyczących zmiany Statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji;
 7. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
 8. powoływanie likwidatora Fundacji;
 9. wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji;
 10. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji;
 11. propagowanie celów statutowych Fundacji;
 12. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
 13. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji
 14. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundatorów i Zarząd;
 15. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw;
 16. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.

§32

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu.
 5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

§33

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady.
 2. Każdemu z Członków Rady Fundacji przysługuje jeden głos, w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
 3. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 4. Dla ważności podjętej uchwały niezbędne jest poinformowanie każdego z Członków o terminie, miejscu i trybie odbycia posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym.

§34

Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Rozdział 6

Połączenie i likwidacja fundacji

§35

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarządu Fundacji po uprzednim wyrażeniu w tej sprawie pozytywnej opinii przez Radę Fundacji

§36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Fundatora albo jego spadkobierców.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub inny likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział 7

Zmiana statutu

§37

 1. Statut Fundacji może być zmieniony.
 2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów z ogólnej liczby Członków po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§38

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku – o fundacjach (Dz.U.2018.1491 t.j. z dnia 8 sierpnia 2018 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 12 kwietnia 2019 r.).
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.

Warszawa, 12. 08 2019 r.

Fundator

Anna Wasiukiewicz