Psychologia Racjonalna

Czym jest psychologia racjonalna?

Psychologia racjonalna nie jest dziedziną nową, korzeniami sięga bowiem filozofii klasycznej i nawiązuje do koncepcji Arystotelesa, przez wielu badaczy uznawanego za prawdziwego ojca psychologii. Opiera się w dużej mierze na pismach św. Tomasza z Akwinu. Trudno znaleźć bardziej racjonalne podstawy filozoficzne dla naszych rozważań. Realizm, obiektywizm i uniwersalizm to najważniejsze, a zarazem najbardziej atrakcyjne cechy doktryny opracowanej przez św. Tomasza. Dzięki temu psychologia racjonalna jest wciąż aktualna i zadziwiająco odporna na upływ czasu. Ważnym zadaniem staje się dziś powrót do tradycji, zdobywanie wiedzy i czerpanie z zastanego już dorobku wielu pokoleń, zamiast stawiania na oryginalność głoszonych tez.  Na tym polega prawdziwy uniwersalizm tomizmu – uwzględnia i czerpie wiedzę z wielu dostępnych źródeł, głównie z klasycznej filozofii greckiej, ale czasem także z innych kręgów kulturowych np. filozofii arabskiej.

Uniwersalistyczna myśl Arystotelesa, rozwinięta i zharmonizowana z prawdami wiary przez świętego Tomasza, stała się nauką, którą Kościół uznał za swoją. Właśnie dlatego, że nie jest to system myśli jednego człowieka, ale system całego rodu ludzkiego, zyskał uznanie w oczach Kościoła. Psychologia racjonalna, budowana na solidnym fundamencie tomizmu, ma tę zaletę, że jest oparta na prawdzie o człowieku. W przeciwieństwie do innych koncepcji współczesnej psychologii zakłada, że człowiek jest jednością psycho-fizyczno-duchową i posiada niematerialną i  nieśmiertelną duszę. Dostrzega, że człowiek jest podmiotem rozumnym, wolnym i odpowiedzialnym. Nie patrzy na niego tylko przez pryzmat ciała i przemian biologicznych. Psychologia racjonalna daje gwarancję bezpieczeństwa dla osób wierzących, które w dostępnych na rynku formach pomocy psychologicznej dostrzegają zagrożenie.

Psychologia współczesna ma ogromny wpływ na życie dzisiejszego człowieka, kształtuje jego myślenie o sobie, o swoich celach, zadaniach, wskazuje różne możliwości rozwoju. Przekazując zaledwie część prawdy, a często będąc nośnikiem błędu, staje się fałszywym drogowskazem.

Zadaniem psychologii racjonalnej miałoby być zdefiniowanie na nowo prawdy o człowieku, biorąc pod uwagę chrześcijańską antropologię i w tym świetle interpretując osiągnięcia psychologii eksperymentalnej.  Dopiero na tak budowanym fundamencie powstają skuteczne metody i formy pomocy psychologicznej. Podstawową metodą psychologii racjonalnej jest „samowychowanie”, towarzyszenie osobom w procesie porządkowania swojego życia, wyznaczania celów i dochodzenia do pełni chrześcijańskiej dojrzałości. Jest to pomoc właściwa dla katolików, gdyż uwzględnia w człowieku wymiar duchowy, biorąc także pod uwagę działanie w życiu człowieka Łaski Bożej. Zawsze zgodna jest z nauczaniem Kościoła i daje gwarancję postępowania we właściwym kierunku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *